Inicio arrow Galego
Galego | Imprimir |

GALEGO 

Información gramatical.

 

-----------------------------------------------------------

Construcción da frase:     SVO  (Suxeito-Verbo-Obxecto)

 

--------------------------------------------------------------

Clases de palabras.

 

Nomes: Masculinos – Femininos.

Artigo:   o     a

Adxectivos: concordancia co nome.    –o    -a

 

Verbos:  infinitivo     -(a/e/i)r

 

Variantes (irregulares).

----------------------------------------------------------------

 

Modificacións polo contexto.

 

Nomes, adxectivos: Plural.        -s

                    

Verbos:   Tempo, Persoa (sing, plur) (1,2,3).

              (  -o    -s   - )      (  -mos   -des   -n )

 

Variantes (irregulares).

---------------------------------------------------------------------------

 

Sentido da frase.

 

Cuestión:   VSO,      Partículas,      Entonación final (?).

Negación:  non + V

Mandato:     VO

Pasado:  -ba      (   -ba    -bas    -ba )   (  - bamos     - bades    - ban )

Futuro:   -re, -rá   (  -rei    -rás     -rá )  ( -remos    -redes    -rán)

 

Variantes (irregulares).

---------------------------------------------------------------------